Služby

Svým klientům nabízím možnost advokátní úschovy finančních prostředků na oddělených účtech úschovy.

Právní služby níže neuvedené lze poskytnout dle předchozí konzultace.

Specializace

zdravotnické právo

 • právní servis pro zdravotnická zařízení, právní rozbory, sepis smluv, posuzování obsahu smluv, revize návrhů smluv, kontrola dokumentů zdravotnických zařízení
 • práva a povinnosti pacientů, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků
 • ochrana osobních údajů
 • náhrada škody
 • přednášková činnost dle požadavků klienta

právo ve sportu

 • sepis smluv, posuzování obsahu smluv, revize návrhů smluv

školské právo

 • právní servis pro školská zařízení
 • právní rozbory, sepis smluv, posuzování obsahu smluv, revize návrhů smluv
 • kontrola „školských“ dokumentů

Dále poskytuji právní služby v těchto oblastech:

obchodní korporace

 • právní servis pro obchodní společnosti (korporace)
 • sepis smluv, posuzování obsahu smluv, revize návrhů smluv (týkajících se obchodních korporací)
 • zakládání obchodních korporací a změny v jejich zakladatelských dokumentech či stanovách, podřízení se zákonu o obchodních korporacích
 • zajištění podnikatelských oprávnění
 • zajištění spolupráce s notářem
 • převody obchodních podílů
 • zastupování klienta při jednáních s partnery či dalšími subjekty
 • zastupování před rejstříkovým soudem, právní zastoupení v soudních řízeních
 • vymáhání pohledávek
 • insolvenční právo

soukromé právo

 • sepis smluv, posuzování obsahu smluv, revize návrhů smluv
 • smlouva kupní, smlouva darovací, smlouva o dílo, zápůjčka, výpůjčka
 • smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem vč. zastoupení při vkladovém řízení
 • zástavní práva, věcná břemena, služebnosti, předkupní práva
 • bytové právo, nájemní vztahy, pacht
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem, vč. jejich vypořádání
 • odpovědnost za škodu – odpovědnost za vady, náhrada škody
 • způsobilost k právním úkonům (svéprávnost)
 • exekuční řízení, vymáhání pohledávek, insolvenční řízení – zejm. oddlužení
 • právní zastoupení v soudních řízeních
 • sepis žalobních a jiných návrhů, sepis opravných prostředků, např. odvolání, dovolání
 • spolkové právo

pracovní právo

 • právní poradenství
 • pracovní smlouva – sepis, posouzení obsahu, revize, změna a ukončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • manažerské“ smlouvy
 • odpovědnost v pracovněprávních vztazích, náhrada škody
 • právní zastoupení v soudních řízeních

rodinné právo

 • právní poradenství
 • rozvodová řízení, sepis listin k tzv. „nespornému rozvodu“
 • vypořádání společného jmění manželů, vypořádání společného nájmu bytů
 • výživné dítěte nezletilého, zletilého, výživné manželů
 • právní zastoupení v soudních řízeních

správní právo

 • katastrální řízení
 • přestupkové řízení
 • stavební řízení
 • živnostenské právo
 • sepis podání a opravných prostředků, zastupování v řízení

trestní právo

 • sepis podání orgánům činným v trestním řízení (např. trestní oznámení
 • zastoupení v přípravném řízení, v trestním řízení před soudy
 • zastoupení poškozených
 • problematika mladistvých pachatelů a dětí mladších 15 let
 • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků

ústavní právo

 • sepis ústavní stížnosti
 • právní zastoupení v řízení

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.