Sazby za poskytované služby

    Problematika stanovení odměny advokáta je upravena v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v pl. zn., dále v zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii, v pl. zn., ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v pl. zn.
     Odměnu advokáta lze stanovit ve formě smluvní odměny, jež je s klientem dopředu sjednána, či ve formě mimosmluvní (tarifní) odměny, jež plyne ze sazeb určených právním předpisem.

 1. Časová odměna

Advokátovi náleží odměna – sazba za každou časovou jednotku v dohodnuté výši. Časová odměna je určena podle počtu hodin, které byly věnovány poskytnutí právní služby. Časová odměna je určena v rozmezí 1.000,- Kč – 2.000,- Kč.

 1. Úkonová odměna

Advokátovi náleží odměna dle počtu úkonů, které byly učiněny v konkrétní právní věci. Částka za úkon právní služby je stanovena ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v pl. zn., přičemž na základě dohody klienta a advokáta lze tuto výši i snížit.

Úkonem právní služby je např.:

 • převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,

 • další porada s klientem přesahující jednu hodinu,

 • písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé,

 • účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,

 • účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,

 • sepsání právního rozboru věci,

 • odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim.

 1. Paušální odměna

Advokátovi náleží odměna, která je stanovená ve výši, jež se vztahuje na celkové poskytnutí právní služby.

 1. Další platby advokátovi

Advokát může požadovat náhradu hotových výdajů vynaložených s poskytnutím právní služby a náhradu za promeškaný čas.

  1. Náhrada hotových výdajů

Advokátu náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.

Advokát se může s klientem dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s poskytnutím právní služby. Klient pak při vyúčtování nemůže požadovat specifikaci těchto hotových výdajů a advokát nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální částka překročena.

Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300,- Kč na jeden úkon právní služby.

Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady právními předpisy o cestovních náhradách

  1. Náhrada za promeškaný čas

Advokátu náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut.

Advokátu náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby ve výši jedné poloviny mimosmluvní odměny za účast při jednání, které bylo odročeno bez projednání věci, a za dostavení se k jednání, které se nekonalo, aniž byl o tom advokát včas předem vyrozuměn; bylo-li jednání odročeno nebo se nekonalo z důvodů spočívajících na straně klienta advokáta a byly-li tyto důvody advokátovi známy nejméně dva dny před termínem jednání, náleží mu náhrada ve výši jedné čtvrtiny mimosmluvní odměny.

Není-li dohodnuto jinak, náhrada činí 100,- Kč za každou i jen započatou půlhodinu.

Odměna advokáta zohledňuje:

 • časovou náročnost poskytnutí právní služby,

 • obsahovou náročnost poskytnutí právní služby,

 • poskytnutí právní služby v cizím jazyce,

 • individuální požadavky klienta,

 • individuální finanční poměry klienta.